Photography Portfolio - 44

...splish splash i was tak'n a...

The image ...splish splash i was tak'n a... was posted online on the 12 March 2008.